Заявление в поддержку Движения матерей Казахстана

Мы подготовили заявление (на казахском, русском и английском языках), в котором хотели бы отразить наши волнения и переживания за женщин Казахстана. Они находятся под прицелом сотрудников_ц правоохранительных органов, которые всё ещё ищут “20 тысяч террористов” и которые задерживают и пытают невинных женщин. Поддержите нас репостами и подписями!

Қазақстандағы Аналар қозғалысын басып-жаншу тоқтатылсын!

Біз, Қазақстандық әйел құқығын қорғаушы феминистер, еліміздегі аналар қозғалысын басып жаншу әрекетін көріп отырып бей жай қала алмаймыз. Әр түрлі екенімізге қарамай қазір барлық белсенділер бірігуіміз керек. Адам құқығы жалпыға бірдей қорғалуы керек!

Қазақстан президентінің кеңесші органы Әйел ісі және отбасылық-демографиялық саясаты бойынша ұлттық комиссия тәуелсіздік жылдары әйелдің репродуктивті қасиетін ғана ұлықтап келді. Әйелдің әлеуметтік-саяси алаңда тек ана болып қана абырой жинау мүмкіндігі бар деген саясат жүргізді. Оған қоса, авторитарлы билік соңғы жылдары болып жатқан  Қазақстандағы урбанизация үрдісіне мән бермеді. Көп баламен қала шетінде тар үй не лашықта тұрып жатқан ана мен көп баланың барына көз жұмды. 

Қазақстан әйелдері мемлекеттің қойған талабын адал атқарып, отбасылық-демографиялық саясатқа мойынсұнып азамат санын көбейтті. Аналар өз міндетін атқарды. Ал, мемлекет не істеді? Отыз жыл билеп-төстеп келген Н.Назарбаев “сендер бала туғанда бізбен неге ақылдаспайсыңдар?!” деп аспаннан түскендей мәлімдеме жасады.  Өзінің авторитарлы жүйесі әйелдерге отыз жыл бойы “тек қана бала тусаң адам санатына қосылып, қадірің артады” деп келгенін білсе де, білмей қалды. 

Мемлекеті алдап, лашық ішінде тірідей балалар өртеніп жатқанын көріп шыдамаған аналар қозғалыс құрды. Осылайша, Н.Назарбаевтың отыз жылғы отбасылық-демографиялық саясаты нәтижесінде құрбан болып жатқан балаларды құтқару үшін, Қазақстанда аналар әйел қозғалысын құрып, күресуге мәжбүр болды. 

Енді бұл аналар қозғалысын осы дүрбелең кезеңді пайдаланып, Н.Назарбаевтың ізбасары Қ.-Ж.Тоқаевтың авторитарлы саясаты бүкіл саяси және азаматтық қозғалыстарымен бірге түбірімен жұлып тастауға әрекет жасап жатқанына куә болып отырмыз. Қ.-Ж.Тоқаевтың шетелде жаттыққан, біздің елге шапқан аса қауіпті террористер дегені – Н.Назарбаевтың отбасылық-демографиялық саясатының нәтижесі – аналар, террористерді туып-тәрбиелеп аналар бастаған деп отыр ма?

Қызылордада аяғы жаралы бес баланың анасы мен емшегі сүтке толып сыздаған жеті баланың анасын 3 жылдан 8 жыл аралығында бас бостандығы мен бала-шағасынан айыру қауіпін төндіріп азаптап қамау, Шымкентте көп баланың анасын төрт қылмыстық баппен қудалау, белсенді аналарға қымбатшылық заманда 60-90 мыңдап айыппұл салуды қалай түсінсек болады? 

Қазақстанда аналар қозғалысын қудалау тоқтатылсын! Барлық бесленді аналардан қылмыстық, әкімшілік жауапкершілік алынып тасталсын. Аналарды ұрып-соққан, азаптаған және аналар мен балалардың қауіпсіздігі мен денсаулығына зиян келтірген күштік құрылым, сот, прокуратура, әкімшілік және басқа да мемлекеттік қызметкерлер жауапқа тартылсын.

Үндеуге сілтеме бойынша форманы толтыру арқылы қолдау көрсете аласыз.

***

Остановить репрессии Движения матерей в Казахстане!

Мы, феминистки, защищающие права казахстанских женщин, не можем оставаться равнодушными, видя попытки подавить движение матерей в нашей стране. Нам важно объединиться всем, несмотря на то, что мы представляем разные активизмы. У нас есть важная миссия – борьба за права человека.

За годы независимости консультативно-совещательный орган при Президенте Республики Казахстан – Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике пестовала образ женщин, валидируя их только за репродуктивные качества.  Комиссия проводила политику, согласно которой женщина имеет возможность завоевать авторитет на общественно-политической арене только как мать. Кроме того, авторитарные власти в последние годы не обращали внимания на процесс урбанизации в Казахстане. Власть закрывала глаза на проблему матерей и детей в лачугах на окраине городов и на дачных участках.

Женщины Казахстана добросовестно справились с требованиями государства, подчинились семейно-демографической политике и увеличивали число граждан. Матери выполняли свой долг. А что сделало государство? Заявление президента Н. Назарбаева в конце своего 30-летнего правления: “Мне дай, у меня много детей, у меня мало зарплаты, дай. Так ты о чем думал? Это же твои проблемы, ты же с государством не советовался когда-то,” – звучало как привычное лицемерие власти. Авторитарная система прекрасно знала, что женщины на протяжении тридцати лет следовали принятой семейно-демографической политике: “Только родив ребенка, ты станешь человеком и приобретешь авторитет”.

Матери, обманутые государством и пережившие шок, когда дети сгорают заживо в хибарах, образовали свое движение. Таким образом, в результате тридцатилетней семейно-демографической политики Н.Назарбаева, матери в Казахстане были вынуждены создать женское движение для борьбы за себя и своих детей.

Теперь мы становимся свидетелями того, как  авторитарная политика К.-Ж.Токаева, преемника Н.Назарбаева, пытается искоренить движение матерей, как и все  остальные гражданские и политические движения, используя неспокойное время. Опасные террористы, вторгшиеся в нашу страну, тренировались за рубежом, по словам К.-Ж. Токаева –  это что результат семейно-демографической политики Н.Назарбаева или матери нарожали и воспитали террористов?

Как  нам принимать пытки раненой матери пятерых  детей и отлучение семимесячного грудного ребенка от матери семерых детей в Кызылорде? Почему они привлечены к ответственности и им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с риском потери попечительства своих детей? Что означает уголовное преследование многодетной матери в Шымкенте по четырем статьям? Наложение штрафов на матерей-активисток в размере 60-90 тысяч тенге в Кызылорде, Шымкенте, Таразе, Астане?

Требуем прекратить преследования движения матерей в Казахстане! Отменить уголовную и административную ответственность всех матерей. Привлечь к ответственности правоохранительные органы, суды, прокуратуру, административные органы и других государственных служащих, которые избивали, пытали и причиняли ущерб здоровью матерей и детей и их безопасности.

Вы Вы можете поддержать наше заявление, заполнив форму по ссылке.

***

Stop Repression on Mothers Movement in Kazakhstan!

As feminists defending women’s rights, we cannot remain indifferent to attempts to suppress the movement of mothers  in Kazakhstan. It is important for us to unite everyone, despite the fact that we represent different activism. We have an important mission – the fight for human rights.

The National Commission on Women’s Affairs and Family and Demographic Policy, an advisory body to the President of Kazakhstan, has glorified the reproductive functions of women since independence. The Commission’s policy was that women could only gain prestige in the public and political arena as mothers. Moreover, the authoritarian authorities have in recent years paid no attention to the process of urbanization in Kazakhstan. The authorities turned a blind eye to the problems of mothers and childrens who live in the outskirts.

Women faithfully fulfilled the requirements of the State and increased the number of citizens in accordance with family and demographic policy. Mothers did their duty. And what did the state do? N. Nazarbayev, who has been ruling for 30 years, claimed as a usual hypocrite: «Why didn’t you consult the government when you had your babies? It’s your problem now». He knew perfectly that his authoritarian system had been telling women for 30 years that “only if you have many children you would be humane and respected”.

Mothers who could not stand the deception of the State and saw their children burned alive in huts formed a movement. Thus, as a result of N. Nazarbaev’s 30-year family and demographic policy, mothers in Kazakhstan were forced to form a women’s movement to rescue children who were victims of the authoritarian policies.

We are now witnessing the authoritarian policy of the successor K.-Z.Tokayev is taking advantage of this turbulent period, to try to eradicate the mothers’ movement along with all political and civil movements. Does K.-Z.Tokayev mean that the most dangerous terrorists trained abroad and who have invaded our country are the result of the family and demographic policy of N.Nazarbaev – mothers who have given birth to terrorists?

In Kyzylorda, the injured mother of five children and the mother of seven children whose breasts were full of milk were tortured and are facing a sentence of 3 to 8 years in prison, with the threat of loosing guardianship for their children. What is the meaning of the criminal prosecution of mothers with many children in Shymkent under four articles and the imposition of fines on active mothers in the amount of 60-90 thousand tenge in Shymkent, Taraz, Astana and Kyzylorda?

Stop repression on the Mothers Movement in Kazakhstan! Eliminate criminal and administrative liability for all mothers. Bring to justice the law enforcement agencies, the courts, the Public Prosecutor’s Office, administrators and other public servants who have beaten, tortured and harmed health of mothers and children and their safety.

You can support our statement by filling out the form at the link.

Авторки заявления:

Главная редакторка Кызылординской независимой информационной инициативы QyzylordaGo Жамиля Касымхан

Со-основательницы Казахстанской феминистской инициативы “Феминита” Гүлзада Сержан и Жанар Секербаева

Старшая преподавательница Университета имени Сулеймана Демиреля Айгерім Құсайынқызы

  • Share post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *