Онлайн курс для медиа специалист_ок

Как производить достоверную и сенситивную журналистскую работу об ЛГБТИК+ сообществе?

Аннотация: Средства массовой информации могут быть важным инструментом в борьбе с негативными стереотипами и предрассудками в обществе в отношении ЛГБТИК+ сообщества. В этом курсе вы узнаете, как правильно писать на темы, связанные с ЛГБТИК+, и как и почему избегать «языка вражды» в своих статьях. Этот курс был разработан при участии экспертов из числа ЛГБТИК+ активистов, , экспертов в области «языка вражды» и медиа-экспертов. … Читать далее

ЛГБТИК+ жайлы шынайы әрі қисынды журналистік жұмысты қалай шығару керек?

Аннотация: Қоғамдағы ЛГБТИК+ қауымдастығына қарсы теріс таптаурындар мен жалған нанымдарға қарсы күресудегі маңызды құралдардың бірі — бұқаралық ақпарат құралдары. Бұл курстан сіздер ЛГБТИК+ қауымдастығына қатысты тақырыптар жайлы қалай жұмыс шығарып, өз жұмыстарыңызда неліктен және қалайша «қастастық тілінен» бас тарта алатыныңыз жайлы білетін боласыздар. Бұл курс ЛГБТИК+ белсенділерінің, «қастастық тілі» сарапшыларының және медиа-сарапшылардың қатысуымен құрылған. … Ары қарай